เสวนา การวิจัยเรื่องหนังสือ
'ภาพลวงตาของหนังสือและการอ่านในประเทศไทย'

ณ ห้องมีตติงรูม ๔
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ผู้เสวนา : ดร.อรองค์ ชาคร, ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, ขนิษฐา แดนศิลป์
               เวียง-วชิระ บัวสนธ์, อธิคม คุณาวุฒิ, มกุฏ อรฤดีฟังเสียง : (บันทึก ๑) (บันทึก ๒) (บันทึก ๓) (บันทึก ๔) (บันทึก ๕) (บันทึก ๖)
               (บันทึก ๗) (บันทึก ๘) (บันทึก ๙) (บันทึก ๑๐)


   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ