เว็บไซต์นี้เปิดเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๙ นาฬิกา ๙ นาฑี
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
 
   
 
ความเป็นมา
หลักสูตรอบรม
ร่างหลักสูตรวิชาหนังสือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนวิชาหนังสือ
จดหมาย
         
โรงเรียนวิชาหนังสือ
SCHOOL of  BOOK STUDYสำนักพิมพ์ผีเสื้อเสนอแนวคิดหลักสูตรวิชาหนังสือ แก่มหาวิทยาลัยบางแห่งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ และเริ่มหลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป คือ’วิชาบรรณาธิการต้นฉบับวรรณกรรมแปล’ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักสูตรอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป (๒๕๔๕)
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ผีเสื้อ

ปัจจุบัน วงการวิชาชีพหนังสือได้ขยายขอบเขตกว้างมากขึ้น ตามการพัฒนาประเทศและวงการธุรกิจ องค์ความรู้ของวิชาการที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและความสำคัญของวิชาการด้านหนังสือนับเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาวงการวิชาชีพด้านนี้
  ฝากสำหรับฅนทำหนังสือ
การจะเรียนรู้ รู้จัก รู้สึก นึกคิด และทำหนังสือให้ดี ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกันครั้งเดียวแล้วจบ ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ข้อสำคัญก็คือ ต้องมีรากฐานด้านความงาม ภาษา เข้าใจความเรียบง่าย เข้าใจชีวิต สนใจและรู้จักมนุษย์ ใฝ่รู้วิทยาการทั้งสิ้น
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
ฅนไทย แปลว่า รู้อ่าน รู้คิด รู้ทำสิ่งดี